Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan

Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.

Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar per overschrijving. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen per overschrijving betaalbaar.

Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12% per jaar op.

Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. Indien de factuur op de vervaldag onbetaald is, blijft van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, wordt het saldo met 10% verhoogd met een minimum van 40 euro, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.

Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten, tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

Inzake de opmaak van digitale bestanden voor drukwerk kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, als vb foutieve telefoon nummers, contactgegevens, prijzen, … Tevens is het louter de klant zijn verantwoordelijkheid om bij de drukker een proefdruk aan te vragen ter controle op zetfouten/indeling ,plaats, grootte en indien van toepassing de kleuren. Indien drukwerk dat u bij derden bestelt niet voldoet aan uw verwachtingen op gebied van kwaliteit en bovenvermelde zaken, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, België.